INŽENJERSKI MENADŽMENT TEHNIČKI FAKULTET U BORU

INŽENJERSKI MENADŽMENT   TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2021/2022. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

100 – na teret budžeta

20 – samofinansirajućih.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23., 24., 25. i 26. juna 2021. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima, dati su na linku: https://www.tfbor.bg.ac.rs/upis,

U okviru studijskog programa Inženjerski menadžment Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere menadžmenta kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4+1+3, koji je usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Inženjerski menadžment odvijaju se na tri nivoa kao: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Misija rada Odseka za menadžment je davanje adekvatnog odgovora na iskazane potrebe za obrazovanjem kadrova prema zahtevima generacija koje dolaze.

Cilj ovog studijskog programa je da se podmire rastuće potrebe za stručnjacima inženjerskog menadžmenta, kako u domaćim kompanijama, tako i u firmama gde se kao strateški partneri javljaju internacionalne kompanije. Obrazovanjem inženjera inženjerskog menadžmenta obezbeđuju se znanja i veštine iz oblasti planiranja, organizovanja, kadrovanja, vođenja i kontrolisanja u operativnim aktivnostima kompanija sa ishodima proizvoda materijalne prirode i različitih vrsta usluga. Kurikulum ovog studijskog programa sadrži i predmete koji obezbeđuju i neophodna znanja iz oblasti preduzetništva.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog studijskog programa je da osposobi studente da prepoznaju izazove savremenog poslovanja u konkurentnom tržišnom okruženju, te da ih rešavaju primenom savremenih metoda i alata, uključujući i informaciono kominikacione tehnologije. Svakako, cilj je i da studenti budu kompetentni za transfer svojih znanja na tržištu, odnosno za promociju i praktičnu primenu u okviru preduzetničkih aktivnosti. Stečenim kompetencijama, diplomirani inženjeri menadžmenta, sa studijskog programa Inženjerski menadžment, biće u stanju da analiziraju poslovne procese, da predlože mogućnosti za njihovu optimizaciju i potom da organizuju optimizaciju poslovnih procesa, koja se zasniva na primeni najsavremenijih metoda i tehnika, uključujući primenu informaciono - komunikacionih tehnologija i adekvatnih softverskih rešenja.

Studijski program Inženjerski menadžment na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Poslovni menadžment i modul Informacione tehnologije (https://www.tfbor.bg.ac.rs/files/doc/studijski-programi/IM/2019/oas_im_nastavni_plan.pdf ).

Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama, studijski program Inženjerski menadžment nema modula, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju putem izbornih predmeta.

Znanja i veštine, koje studenti stiču na studijskom programu Inženjerski menadžment, primenjiva su kako u velikim poslovnim sistemima i kompanijama, tako i u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća. Ta činjenica se potvrdila i u praksi, imajući u vidu da veliki broj diplomiranih inženjera sa ovog studijskog programa radi u gotovo svim sektorima privrede u našoj zemlji i okruženju. 

Kombinacijom poslovnih i upravljačkih sposobnosti, koje su podržane tehničkim kompetencijama, studijski program inženjerskog menadžmenta osmišljen je da igra ključnu ulogu u pripremi novih generacija menadžera u inženjerskom sektoru u skladu sa novim trendovima razvoja, pre svega, primenjenim znanjima ICT-a i Industrije 4.0.

 

Vojske Jugoslavije 12 19210 Bor
030/424-555 030/422-375
dekan@tfbor.bg.ac.rs rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs
http://tfbor.bg.ac.rs