METALURŠKO INŽENJERSTVO TEHNIČKI FAKULTET U BORU

METALURŠKO INŽENJERSTVO  TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo, Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2021/2022. godini raspisan je konkurs za upis sledećeg broja studenata:

17 – na teret budžeta

3 – samofinansirajućih.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23., 24., 25. i 26. juna 2021. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Ostali detalji, u vezi prijemnih ispita, dati su na linku: https://www.tfbor.bg.ac.rs/upis

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

U okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere metalurgije kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4+1+3, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo odvijaju se na tri nivoa kao: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Kontinuirana edukacija u oblasti metalurgije na Tehničkom fakultetu u Boru postoji od 1961. godine, o čemu govori broj od skoro 1000 diplomiranih inženjera, oko 50 magistara tehničkih nauka i više od 50 doktora tehničkih nauka, prepoznatljivih i uvažavanih u stručnom i naučnom smislu i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Metalurgija je nauka, odnosno kreativna oblast inženjerstva, koja se bavi procesima dobijanja metala iz ruda, rafinacije metala, proizvodnje legura, prerade i obrade metala i legura u različite finalne proizvode, dobijanja različitih novih metalnih materijala. Pored toga, metalurgija se bavi proučavanjem fizičko-hemijskih, mehaničkih i strukturnih karakteristika metalnih materijala.

Prema kategorizaciji metalurgija spada u grupu tehničko-tehnoloških nauka.

Studijski program Metalurško inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Metalurško inženjerstvo i modul Prerađivačka metalurgija (https://www.tfbor.bg.ac.rs/files/doc/studijski-programi/MI/2019/oas_mi_nastavni_plan.pdf ). Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama, studijski program Metalurško inženjerstvo nema modula, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju putem izbornih predmeta.

Tokom studija, na osnovnim i master akademskim studijama, studentima je omogućeno dobijanje stipendija uspešnih metalurških kompanija.

Nakon završetka studija, postoje brojne mogućnosti zaposlenja u istraživačkim institutima, topionicama, elektrolizama, livnicama, valjaonicama, fabrikama kablova, u oblasti zlatarstva, sinterovanja, preradi sekundarnih sirovina, dizajnu novih materijala, ….

Vojske Jugoslavije 12 19210 Bor
030/424-555 030/422-375
dekan@tfbor.bg.ac.rs rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs
http://tfbor.bg.ac.rs