RUDARSKO INŽENJERSTVO TEHNIČKI FAKULTET U BORU

RUDARSKO INŽENJERSTVO  TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Rudarsko inženjerstvo, Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2021/2022. godini raspisan je konkurs za upis sledećeg broja studenata:

33 – na teret budžeta

7 – samofinansirajućih.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23., 24., 25. i 26. juna 2021. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Ostali detalji, u vezi prijemnih ispita, dati su na linku: https://www.tfbor.bg.ac.rs/upis

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

Rudarski odsek Tehničkog fakulteta u Boru postoji od samog osnivanja Fakulteta 1961. godine. Za više od pola veka postojanja Odsek je rastao i menjao se u skladu sa razvojem i zahtevima rudarske industrije a diplomu inženjera rudarstva ponelo je do sada više stotina studenata. Cilj Rudarskog odseka oduvek je bio obrazovanje rudarskih inženjera spremnih da odgovore na sve profesionalne izazove. Da bi taj cilj bio postignut nastavni planovi i programi se konstantno unapređuju i osavremenjavaju.

Na Rudarskom odseku Tehničkog fakulteta u Boru izvodi se nastava u okviru studijskog programa Rudarsko inženjerstvo, nastava se odvija kroz tri studijska modula:

Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS) https://elms.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/ ,

Priprema mineralnih sirovina (PMS) https://mirt.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/   i

Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR) https://mirt.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/ .

Studije u okviru studijskog programa Rudarskog inženjerstva odvijaju se na tri nivoa kao: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Pored klasične nastave u učionicama i laboratorijama studije na studijskom programu Rudarsko inženjerstvo obuhvataju i praktičnu nastavu. Bliski odnosi Rudarskog odseka i rudarske industrije i postojanje znatnog broja rudarskih objekata u neposrednoj okolini omogućavaju da se, na višim godinama, praktična nastava obavlja svake nedelje na terenu, u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom metala i uglja, na površinskim kopovima, kamenolomima ili na istražnim poljima.

 

Vojske Jugoslavije 12 19210 Bor
030/424-555 030/422-375
dekan@tfbor.bg.ac.rs rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs
http://tfbor.bg.ac.rs