TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO TEHNIČKI FAKULTET U BORU

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO  TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo, Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2021/2022. godini biće upisan sledeći broj studenata:

50 – na teret budžeta,

10 – samofinansirajućih.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Više detalja, u vezi sa prijemnim ispitima, dato je na linku: https://www.tfbor.bg.ac.rs/upis.

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I    

SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

U okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo, Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere tehnologije kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4+1+3, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo odvijaju se na tri nivoa studija, i to kao: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Cilj studijskog programa Tehnološko inženjerstvo je sticanje znanja i razvoj sposobnosti kod studenata koje su neophodne za kreativno rešavanje inženjerskih problema u industrijskoj proizvodnji, ili prilikom vođenja, unapređenja i optimizacije postojećih tehnoloških procesa, kao i projektovanja tehnoloških procesa prema važećim standardima zaštite životne sredine.

Studijski program Tehnološko inženjerstvo je osnovan 1977. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, i od tada broji 369 diplomiranih inženjera tehnologije, 13 magistara, 21 master inženjera tehnologije i više od 20 doktora tehničkih nauka, koji su prepoznati i uvažavani u stručnom i naučnom smislu, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Tehnološko inženjerstvo jeste obrazovanje kompetentnih stručnjaka sa kvalifikacijom diplomirani inženjer tehnologije. Diplomirani inženjeri tehnologije poseduju skup znanja, veština i kompetencija, koje ih čine relevantnim na tržištu rada i istovremeno je omogućen nastavak obrazovanja na nivou master akademskih studija, istog ili nekog od srodnih studijskih programa. Obrazovanje na studijskom programu je zasnovano na iskustvima prestižnih svetskih Univerziteta i u skladu je sa potrebama privrede Republike Srbije i šire.

Osnovna svrha studijskog programa Tehnološko inženjerstvo je upoznavanje studenata sa osnovnim naukama, ali i uže stručnim disciplinama, kako bi što lakše i bolje razumeli primenu stečenih znanja pri praćenju i razvoju tehnoloških procesa, kao i uticaj tih procesa na životnu sredinu. Realizacijom studijskog programa Tehnološko inženjerstvo za tržište rada obezbeđuju se diplomirani inženjeri tehnologije sa vrhunskim znanjima u evropskim i svetskim okvirima. Na taj način postiže se konkurentnost istraživačkog potencijala u oblasti tehnologije.

Tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila) (https://www.tfbor.bg.ac.rs/files/doc/studijski-programi/TI/2019/oas_ti_nastavni_plan.pdf )

  • Neorganska hemijska tehnologija i
  • Inženjerstvo za zaštitu životne sredine.

Cilj modula Neorganska hemijska tehnologija je obrazovanje visoko osposobljenih stručnjaka koji poseduju relevantno znanje i veštine za racionalnu i održivu proizvodnju u hemijskoj industriji. Kompetentni stručnjaci koji su obrazovanje stekli na modulu Inženjerstvo za zaštitu životne sredine, pored upoznavanja sa osnovama tehnološke proizvodnje, moći će stečeno znanje i veštine da primene u reševanju relevantnih i složenih problema iz oblasti zaštite životne sredine.

Na master akademskim i doktorskim akademskim studijama, studijski program Tehnološko inženjerstvo nema modula, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju odabirom izbornih predmeta.

Studenti osnovnih i master akademskih studija Tehnološkog inženjerstva mogu biti stipendisti uspešnih kompanija, stranih vlada i fondacija. Takođe, studenti imaju mogućnost osvajanja nagrada za naučno-istraživački i stručni rad, kao i priliku za mobilnost i usavršavanje u inostrantsvu.

Nakon završetka studija na Tehnološkom inženjerstvu, postoje brojne mogućnosti zaposlenja u industrijskim oblastima: proizvodnja kiselina, baza, soli, veštačkih đubriva; proizvodnja građevinskih materijala – kreč, gips, cement, staklo, porcelan, staklokeramički materijali, vatrostalni materijali; u oblastima ispitivanja karakteristika zemljišta; kontrole uticaja zagađenja na životnu sredinu; u oblastima planiranja, izbora i primene odgovarajućih tehnologija zaštite životne sredine, karakterizacije i upravljanja otpadom; prečišćavanja otpadnih voda i otpadnih gasova; ispitivanja i praćenja kvaliteta (monitoring) životne sredine radi kontrolisanja zagađenja. U skladu sa tim, veliki broj diplomiranih inženjera Tehnološkog inženjerstva radi u istraživačkim institutima, kao i u brojnim, istaknutim tehničko-tehnološkim kompanijama i preduzećima u našoj zemlji i okruženju.

 

Vojske Jugoslavije 12 19210 Bor
030/424-555 030/422-375
dekan@tfbor.bg.ac.rs rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs
http://tfbor.bg.ac.rs